Փորձաքննություն

Ծառայություն Արժեք (Չափորոշիչ) Կատարման ժամկետ
Բաժնետերերի միջև անշարժ գույքի բաժանման, բաժնեմասերի առանձնացման տեխնիկական հնարավորության պարզում պայմանական պայմանական
Սահմանափակ օգտագործման իրավունքի (սերվիտուտի) տրամադրման անհրաժեշտության որոշում և գնահատում պայմանական պայմանական
Անշարժ գույքի և բաժնեմասերի գնահատում, անշարժ գույքի վարձավճարի չափի որոշում պայմանական պայմանական